جادوی جهت دار کردن زندگی


کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی نوشته برایان تریسی با روش ها و نکات کلیدی مسیر رسیدن به آینده را تشریح می کند و باعث تغییر زندگی می شود هدف شما باید این باشد که چگونه تغییرات را تحت کنترل خود دربیاورید و اولین راه برای رسیدن به این نکته این است که در جهت دار کردن زندگی مهارت پیدا کنید. زندگی شما وقتی به رشد و تعالی می رسد که قطعی ترین هدف زندگی را مشخص کنید . آیا هدف مشخصی در زندگی ندارید؟ نمی توانید برنامه ریزی کنید و نمی دانید به کدام سمت در جریانید؟ نمی توانید تغییرات زندگی را تحت کنترل در بیاورید؟ همیشه اهدافی داشتید که نتوانستید به آنها جامه ی عمل بپوشانید؟ برای برنامه ریزی و رسیدن به اهداف بلند مدت در مدت زمان کوتاه به چه چیزهایی احتیاج دارید؟ 

هدف مشخصی در زندگی ندارید؟ نمی توانید برنامه ریزی کنید و نمی دانید به کدام سمت در جریانید؟ نمی توانید تغییرات زندگی را تحت کنترل در بیاورید؟ همیشه اهدافی داشتید که نتوانستید به آنها جامه ی عمل بپوشانید؟ برای برنامه ریزی و رسیدن به اهداف بلند مدت در مدت زمان کوتاه به چه چیزهایی احتیاج دارید؟ برایان تریسی در کتاب “جادوی جهت دار کردن زندگی” با روش ها و نکات کلیدی راه پیدا کردن هدف و رسیدن به آن را به شما نشان خواهد داد.


به مبلغ 29500 تومان

اینجا کلیک کنید